Aankondigingen, Uitgelicht

Ledenvergadering op 28 oktober

Ledenvergadering op 28 oktober

Seniorleden en (ouders van) jeugdleden worden uitgenodigd voor de ledenvergadering op vrijdag 28 oktober in het Rode Kruisgebouw vanaf 20.00 uur. De agenda is als volgt:

AGENDA Algemene Vergadering 28-10-2016

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 16 oktober 2015

4. Verslag secretaris over het verenigingsjaar 2015-2016

5. Interne competitie
– jaarverslag intern wedstrijdleider
– zomerschaak
– prijsuitreiking (inclusief ‘vrijwilliger van het jaar’)

6. Externe competitie
– jaarverslag extern wedstrijdleider (verwerkt in verenigingsjaarverslag)
– samenstelling externe teams seizoen 2016-2017

7. Financieel verslag penningmeester

8. Kascommissie
– verslag
– verkiezing nieuwe kascommissie

9. Jaarverslag jeugdleider

10. Verkiezing bestuur
– statutair aftredend zijn Ton Koekkoek (secretaris), Yme Brantjes (penningmeester) en Daan Lensink (intern wedstrijdleider); tevens is aftredend Pascal Losekoot (jeugdleider) en is tussentijds Ashley Krishnasing (extern wedstrijdleider) afgetreden. Koekkoek en Brantjes stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Jan Kessler als jeugdleider en Ed Duister als intern wedstrijdleider aan te stellen, en de functie van extern wedstrijdleider tijdelijk bij Kruiswijk te beleggen.

11. Begroting en contributie
– begroting 2016 – 2017
– vaststelling contributie

12. Speerpunten 2016-2017

13. Wijziging Huishoudelijk Reglement
– betreft wijziging artikel 20 i.v.m. opheffing clubblad

14. Wijziging Wedstrijdreglement
– betreft Voorstel nieuwe wijze van indelen interne competitie

15. Rondvraag

16. Sluiting

Bijlagen zijn reeds per e-mail toegestuurd en een aantal exemplaren zal ter inzage liggen in de speelzaal van het Rode Kruisgebouw.
Komt allen!